Máte nějaké speciální přání? Napište nám, pokusíme se vám jej splnit.

Reklamační řád

Reklamace

I. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád  byl vypracován v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a vztahuje se na zboží prodávané společností Interierum s.r.o., u nichž jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace) a to a) kupujícího - spotřebitele dle zák.č. 634/1992b Sb. o ochraně spotřebitele nebo b) kupujícího - podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Interierum s.r.o. a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

II. Odpovědnost prodávajícího 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.  Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal

- zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a odpovídá množství,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ke zboží je vystaven daňový doklad, dodací list a k některému zboží záruční list. Není-li ke zboží připojen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

III. Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku.
 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti za novou součást, která se montuje na reklamovaný typ židle v době uplatnění reklamace.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné dnem, kdy mu bylo předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího.

 

IV. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (dodacího listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Kupující je povinen v den převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Jestliže kupující neprohlédne zboží při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze tehdy pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo jeho vnějšího poškození nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 4. Kupující předává do reklamačního řízení zboží ve stavu, který vyřízení reklamace umožňuje (nepřijímáme k reklamaci např. zboží extrémně znečištěné – bláto, tekutiny, apod.).
 5. Reklamaci zboží kupující uplatní u prodávajícího tím, že popíše závadu (vyplní reklamační list) a zašle fotografii na emailovou adresu prodávajícího (info@sedimdobre.cz).  Prodávající rozhodne, jakým způsobem bude reklamace vyřešena. K reklamaci je třeba přiložit doklad o zakoupení zboží.  
 6. Prodávající neposkytuje záruku na tyto vady výrobku:

- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

- je-li vada způsobena kupujícím (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením),

- nedodržením pokynů výrobce (např. nesprávná montáž - provedená kupujícím nebo jinou osobou jím pověřenou)

- vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelné události)

- vznikla-li vada užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání

- používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci

- vzniklé opotřebením způsobeným běžným užíváním

- pokud předložený záruční list či doklad o koupi vykazuje zjevné známky provedených změn údajů

V. Záruční doba a uplatnění reklamace

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodávaného zboží podle deklarované záruční doby jednotivého sortimentu (min. 24 měsíců od převzetí zboží). 
 2. Při uplatnění reklamace postupuje kupující tak, že vyplní REKLAMAČNÍ LIST z eshopových stránek www.sedimdobre.cz a společně s fotografiemi závad odešle na info@sedimdobre.cz. Následně obdrží kupující písemné vyjádření, jakým způsobem bude vyřešena jeho reklamace. 
 3. Během záruční lhůty nahradí (opraví či vymění) výrobce bezplatně všechny části, které byly poškozeny chybou při výrobě nebo vadou materiálu. Při řešení reklamace postupuje výrobce dle svého uvážení tak, že poškozené zboží buď opraví, nebo vymění jeho vadné součásti, případně vymění reklamované zboží za nové. Při opravě nebo výměně zboží se záruční lhůta prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v reklamačním řízení.
 4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

 

VI. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

 

VII. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď písemně, nebo prostřednictvím SMS, e-mailem či telefonicky. Za tím účelem je kupující povinen sdělit prodávajícímu požadované kontaktní údaje, na které požaduje kupující vyrozumět o provedené reklamaci.
 2. Prodávající vydá, případně zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popř. zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 4. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy byla záruční oprava vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
 5. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, a prokázat svoji totožnost.
Zpět do obchodu